Институт за подпомагане на интеграцията

Йорданка Енева
Антония Койчева

Йорданка Енева

Лични данни:

Имена: Йорданка Христова Енева
Дата на раждане: 14.04.1970
Място на раждане: гр. София
e-mail: mbox@iisupport.org

Образование:

1990 – 1995 - Магистърска степен – Психология
1988 – 1993 - Магистърска степен – Логопедия

Професионалнни данни:

Понастоящем – директор на Терапевтично студио
1996 – 2009 - щатен преподавател към СУ “Св. Климент Охридски” катедра “Специална педагогика”; длъжност – главен асистент;
1994 – 1996 - хоноруван преподавател към СУ “св. Климент Охридски”, катедра “Специална педагогика”; длъжност- асистент;
1993 – 1996 – Логопедичен център «София»;
1993 – 1994 – логопед в 18 СОУ;
1994 – 1995 – логопед в 18-та поликлиника;
1995 – 1996 – логопед в 12 СОУ.

Книги:

Психологическа помощ и подкрепа на деца и юноши в ситуации на бедствие

Ръководство за учители, родители и специалисти
Книгата представя опита на автора в оказването на кризисна психологическа интервенция. Работата по конкретни случаи на територията на Република България (производствената авария с погребите на мини «Бобов дол», Големо село, катастрофата на автобус с български ученици в река Лим, дванадесет, от които загинали, засегнатите от наводненията 2004/2005 година, отделните случаи на детско насилие и насилие в семейството и др.) за пореден път показва уязвимостта на населението при справяне с последиците от преживяването на бедствие (природно или предизвикано от човека).

Публикации:

Енева, Й. Кризисна психологическа интервенция в ситуация на терористичен акт. В Сб. Публичност и тероризъм, София, Университетско и-во “Св. Климент Охридски”, 2005

Енева, Й. Психологическата помощ и подкрепа по време и след преживяване на критично събитие – актуално изискване пред съвременния учител. В Сб. Обучение и възпитание на началните училища, детските градини и специалните училищни заведения. София: “Веда Словена-ЖГ”, 2004

Енева, Й. Психологическа помощ и подкрепа при аварии, бедствия, катастрофи и пожари. Сб.с образователни материали от 1-12 клас, раздел 3, МС на Република Българиа, МОН, 2004

Енева, Й. Съдържание и употреба на термините семейна психотерапия, семейно психологическо консултиране, семейна подкрепа и семейна терапия при деца с проблеми в развитието, сп. “Специална педагогика”, декември, 2004, с 54-69

Енева, Й. “Методът на активното обкръжение” – добра практика за интеграция на деца с комуникативни нарушения. Предучилищно образование и интеграция. София: “Свят 2001”, 2004

Енева, Й. Роля на семейното консултиране в терапията на деца с вродена цепнатина на устната и/или небцето. Сб. Равен шанс за образование и социална интеграция. Пловдив: ПУ “Паисий Хилендарски”, 2003

Енева, Й., Монов, Хр. “Методът на активното обкръжение” в терапията на деца със специфични нарушения в развитието, съавт. С Монов, Хр., сп. Специална педагогика, бр.2, 2002

Енева, Й. Семейството равностоен партньор в обучението на деца със специални педагогически нужди, сп. Специална педагогика, бр.1, 2001

Енева, Й. Родителите като партньор в терапевтичния процес на деца със специални нужди. Сп. Специална педагогика, бр.4, стр. 58-66, 2000

Енева, Й. Особености на логопедичната и психологична помощ при деца с цепнатина на устната и/или небцето, В: Вродени цепнатини на устната и небцето, Пловдив, 2000

Енева, Й. Стратегии при изследването на деца с открита ринолалия. сп. Специална педагогика, юни, 31-42, 1998

Енева, Й. Анализ на съпътстващите проблеми при деца с вродена цепка на устната и/или небцето, сп. Специална педагогика, 12, 1997

Области на дейност:

  • диагностика и терапия на деца и възрастни с комуникативни нарушения (дислалия, гласови нарушения, дизартрия, заекване, специфични езикови нарушения, нарушения на писането и четенето, афазия, аутизъм);
  • диагностика и терапия на говора на деца с цепнатини на устната и/или небцето;
  • интеграция на лицата в неравностойно социално положение;
  • семейно консултиране и подкрепа на родителите и близките на деца с комуникативни нарушения;
  • невропсихология;
  • психодиагностика;
  • психологическа помощ и подкрепа при природни бедствия, производствени аварии, катастрофи (кризисна психологическа интервенция;
  • водене на фокус групи;
  • групова динамика и др.

Членство в професионални организации:

1. Дружество на психолозите в България
2. Асоциация по логопедия и фониатрия
3. Световна асоциация по фамилна терапия